“Geld-creatie, Rente, Banken, Hun eigenaren, Jouw vrijheid.”  De volledige tekst van de docu

 “Geld-creatie, Rente, Banken, Hun eigenaren, Jouw vrijheid.”  

 Wat is geld?  

“Geld is macht” – maar wat betekent dat nou voor jouw vrijheid?

Over geld hebben we geleerd dat we het nodig hebben om te leven. En de meeste mensen willen er  het liefst zo veel mogelijk van. En verder is het saai. Hoe het gemaakt wordt, door wie…. boeiuh.

Dus waarom zou je deze documentaire willen bekijken?  

De rauwe realiteit in Jip&Janneke: van alles dat je voortbrengt, mag je 20% houden. 80% breng je weg naar de eigenaren van de wereld. Zonder dat je het doorhebt. Wie dat zijn én hoe dat werkt? Het totaalplaatje in een kwartier.

Om te beginnen gaan we kijken naar de techniek van geld.


 Chartaal geld en giraal geld

We maken even onderscheid tussen enerzijds briefjes en munten – zogenaamd chartaal geld – en anderzijds geld dat op een bankrekening staat: giraal, digitaal geld. Ruwweg is 5% van al het geld chartaal geld, en het overgrote deel, 95%, is giraal geld.

We gaan ’s een uitgebreide blik werpen op giraal geld.

Proces van geldschepping – Hoe ontstaat geld?

Hoe ziet het proces van digitale geldschepping eruit, en wat hangt er aan vast?

Hoe ontstaat  geld?

Hoe  ontstáát geld? Hoe wordt het geschapen, door wie?

Antwoord: “Geld komt uit het niets”. Geld ontstaat op het moment dat je een lening aangaat bij de bank, door het zetten van een handtekening. Een medewerker van de bank tikt het leningbedrag in in de computer, en op dat moment wordt het geld gecreëerd (er gebeurt nog veel meer, maar dat valt even buiten het bestek van deze documentaire).


 Geld lenen creëert geld

Op het moment dat jij een lening neemt bij een bank, ontstaat nieuw “geld”. Het wordt op dat moment geboren, zeg maar.   Het bestond nog niet.


Onthou dit even..   En het tegenovergestelde: op het moment dat jij je lening aflost, verdwijnt het geld weer in het niets. Het “sterft” als het ware.
Dus; het geld bestond niet voordat jij de lening nam, en het sterft weer als jij de lening aflost.

Geld lenen creëert geld / een fictie De bank heeft jou iets uitgeleend wat ze zelf niet had, wat ze zelf niet bezat. Hoe kan dat?

 Een lening is geen lening

Het is dus niet zo dat de bank aan jou het spaargeld van oude omaatjes uitleent. Dat is echter wel wat 95% van de mensen denkt: dat een bank geld leent van mensen en dat uitleent aan andere mensen, en dat ze geld verdienen met het verschil in rente die ze betalen en rente die ze ontvangen.  Het is wezenlijk niets meer dan een vordering die de bank op jou heeft, met –  in het geval van een hypotheeklening – jouw huis of bedrijf als onderpand.

 De bank als boekhoudkantoor – Fictief geld voor echte waarde

Technisch gesproken is de bank een half uurtje bezig om jouw gegevens in de computer in te voeren; de bank hoeft er dus niet al te veel moeite voor te doen om het te creëren. Voor een ton zijn ze even lang bezig als voor een miljoen.

De bank doet – zichtbaar! – niets anders dan de boekhouding.
Voor dat “geld” schaffen wij waarde aan (een huis, auto, bedrijf etc.), die we dubbel en dwars terugbetalen.

De bank hoeft er geen moeite voor te doen om het te creëren; jij daarentegen moet wél moeite doen om het terug te betalen; jij moet ervoor werken.
Jij betaalt fictief geld – nepgeld – terug met geld waarvoor je gewerkt hebt; je betaalt alleen veel méér, zowel de aflossing als de rente.

 Macht

Wat is de betekenis ervan dat dat geld niet bestaat, en dat de bank dat aan jou uitleent? De bank kan dat geld terugvorderen van jou, je MOET het terug betalen, want anders….! De bank heeft dus  macht  over jou. Wat dat betekent, laten we je later in de documentaire zien.

 Geldschepping dus niet door de overheid??

Digitaal, giraal geld wordt dus gemaakt door een private onderneming: een bank.  Het wordt dus niet door de overheid gemaakt.
Wat betekent  het, dat geld door private, op winst gerichte ondernemingen,  gecreëerd wordt?   Ook daar komen we straks op terug.

 Alle geld is dus schuld

Alle geld is dus schuld. Alleen als iemand een lening afsluit, ontstaat er geld. Al het girale geld dat in omloop is, is dus schuld; schuld van een privépersoon, een bedrijf, of de overheid aan een private bank. Waarom krijgt een private bank het recht om geld te scheppen? Waarom mag de ene onderneming dat wel doen, en de andere niet? Van wie hebben ze dat recht gekregen, en wanneer?
Waarom is geldschepping niet een taak van de Overheid?

Rente

Alle geld is schuld: en over die schuld wordt rente betaald – rente over geld dat dus gecreëerd is uit het niets. Dus je betaalt elke maand een vergoeding voor… ja, voor wat eigenlijk?

Voor iets dat in ieder geval wezenlijk geen lening is.


Waar wordt de rente dan van betaald?

Rente wordt niet mee-gecreëerd. Het geld dat gecreëerd is, betreft alleen de hoofdsom, de lening zelf. Als de rente niet mee gecreëerd wordt, waar wordt die dan van betaald?

Uit leningen die andere mensen afsluiten.
Dus; op het moment dat iemand anders geld leent, ontstaat er ruimte (tijdelijk!) om rente te betalen. Maar daarvoor zal dus de hoeveelheid geld die banken uitlenen, elk jaar moeten groeien. En dat gebeurt niet. Dat is wezenlijk de oorzaak ervan dat in tijden van “crisis” mensen en bedrijven hun aflossingen en hun rente niet kunnen betalen, omdat hun inkomen dat niet toelaat.

Stoelendans

Het feit dat de rente niet mee-gecreëerd wordt, zorgt ervoor dat de verhouding tussen schuld  en  geld in omloop steeds schever wordt.
Dit is de kern van inflatie: de stijging van de schuldhoeveelheid is groter dan de stijging van de produktivitéit (dat kan immers niet anders);  dus er is prijsstijging. Dit is het best zichtbaar op de huizenmarkt en op de aandelenbeurzen.
De geldcreatie is een stoelendans: de stoelendans om de rente. Er is steeds minder geld in omloop (“stoelen”) ten opzichte van de terug te betalen schulden.
Het “systeem” rente is dus in zichzelf onhoudbaar; de te betalen rente loopt zodanig op dat we nu al weten dat we die nooit terug kunnen betalen.

Het is dan ook niet de vraag óf er een megacrisis komt, maar wanneer.

 44% van elke € is rente (Margrit Kennedy)

De Duitse prof. dr Margrit Kennedy stelde, in haar zoektocht naar een duurzaam monetair systeem,  vast, dat elke bestede euro voor gemiddeld 44% uit rente bestaat.  Dat percentage loopt op, exponentieel. De rente wordt betaald, door mensen die geen vermogen hebben,   aan de mensen die wel vermogen hebben;   uiteindelijk aan de mensen die het geld geschapen hebben.

 Wat is het wezen van rente?  

Wat IS rente?  Rente zorgt ervoor dat er geld – en dus waarde – stroomt van mensen die waarde creëren (die werken),  naar mensen die geld kunnen maken. Naar banken dus. Nog duidelijker: naar de aandeelhouders van die banken.

Slavernij  

Wezenlijk parasiteren de aandeelhouders van de banken op de werkenden. Wat ze doen,  is profiteren/zich toe-eigenen van de opbrengst van de arbeid van anderen.   En dat is precies de definitie van slavernij.

 Rente is een herverdelingsmechanisme

Dus rente is niets meer dan een herverdelingsmechanisme.
Welke conclusie kunnen we trekken als we kijken naar het proces van geldschepping en rente? Hoe kunnen we het karakteriseren?
Als een piramidespel. En die zijn bij wet verboden.

Wie krijgt het geld? (“allocatie”)

De bank bepaalt aan wie ze geld uitleent. En dat is niet aan de zelfstandige, niet-beursgenoteerde ondernemingen,  die de motor van de economie zijn.  Nee: de banken lenen het geld vooral aan de grote multinationals, die daarmee een concurrentievoordeel krijgen t.o.v. zelfstandige ondernemingen.

Die zelfstandige ondernemingen verdwijnen dus, omdat ze geen geld krijgen voor hun business, én ook steeds meer omdat ze worden opgekocht door de multinationals – met,  je raadt het al,  de leningen van de bank. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ECB-voorzitter Draghi elke maand 80 miljard euro creëert uit het niets, en daarmee obligaties van grote multinationals opkoopt. Die multinationals krijgen daarmee enorme financiële middelen en daardoor concurrentievoordelen ten opzichte van de zelfstandige bedrijven.


Geldverkrapping / geldverruiming

In tegenstelling tot wat ze ons willen laten geloven, reageren banken niet op economische recessies, maar creëren ze die.  Door  – wat economen het verkrappen van de geldmarkt noemen – , wat betekent dat de banken minder leningen uitgeven, is er minder geld in de economie. Daardoor kunnen leningen en rente niet (terug)betaald worden.   En krimpt de economie sowieso omdat er minder transacties mogelijk zijn.  De banken veróórzaken de slingereffecten in de economie.

 

Banken creëren inflatie, ze creëren deflatie, ze creëren recessie en crisis, en ja: soms creëren ze ook economische voorspoed – of wat daar voor moet doorgaan.

Ze bepalen dat. Alle banken tezamen bepalen hoe het gaat met de economie.

Dat doen ze niet ten dienste van ons; dat doen ze ten dienste van hun aandeelhouders. De functie van banken is een managementinstrument voor het mondiale slavernijbedrijf.

 Kom maar hier met je (onder)pand

Het verkrappen van de geldhoeveelheid is een belangrijk verdienmodel van de banken: “Kom maar hier met je (onder)pandje”. Mensen met een hypotheek die wegens werkloosheid of scheiding hun huis niet meer kunnen betalen en/of het moeten verkopen; ondernemers met bedrijven   die gewoon rendabel zijn, die door de bank gedwongen worden hun zaak te verkopen: in beide gevallen valt het onderpand aan de bank toe en blijven de hypotheekgevers met een restschuld achter.

 Wie weten dit?  

Hoeveel medewerkers van de bank weten dit alles eigenlijk? Dat geld uit het niets wordt gecreëerd? Hoeveel bankmedewerkers weten van het verdienmodel “kom maar hier met je (onder)pandje!”?  Hoeveel mensen bij de bank weten dat hun directie, commissarissen en aandeelhouders de economie sturen i.p.v. erop reageren? Dat ze crisissen veroorzaken, bewust?

Wat zijn de consequenties hiervan?  Waarom gebeurt dit? Waarom is dit zo ingericht?

Wat ligt ten grondslag aan die macht van de banken?
Wat ligt ten grondslag aan die macht van de banken?

Voor die vragen gaan we ’s kijken naar de eigenaren van de banken.

 

Van wie is de wereld?

Er is in 2011 een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd door een Zwitserse universiteit, de ETH in Zürich. Dit was een onderzoek naar de onderlinge eigendomsverhoudingen van multinationals.  Daaruit bleek dat 40% van de wereldomzet en 60% van de wereldwinst werd behaald door 147 multinationale, beursgenoteerde ondernemingen.
Deze ondernemingen zijn weer eigendom van 18 grootbanken, zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup etc.

 

De wereld is van hun

Deze 18 grootbanken zijn vervolgens weer eigendom van deze vier grote – private – investeringsmaatschappijen.
Het feit dat vier grote investeringsmaatschappijen zoveel macht over de wereld hebben: hoe kan dat?  En waar hébben ze dan precies macht over?

Wat is er dan van hun?

Die vier investeringsmaatschappijen beheersen wezenlijk alle wereldconcerns op de gebieden energie (olie en gas), nutsbedrijven, wapens, pharma, telecom, vastgoed, mijnbouw (grondstoffen en edelmetalen), handelshuizen, beurzen, voeding etc.

En dus ook: de banken
En de verzekeringsmaatschappijen.

Maar ook de media (kranten, radio, televisie, internet). Wat betekent dat, dat ze alle media beheersen? Wat zou dat zeggen over de objectiviteit van het nieuws? Als je weet dat alle nieuwszenders en kranten hun nieuws halen bij de paar grootste persbureaus (Reuters, Assóciated Press, etc),  en dat die allemaal in handen zijn van die vier investeringsmaatschappijen?

en ook: universiteiten en de rest van het onderwijs; onderzoeks instituten en denktanks.

Maar ook: de goede doelen. De goede doelen zijn in wezen niets meer dan dekmantels.

En dus ook: onze overheid.   Inclusief  alle instituten waarvan wij denken dat ze overheid zijn.
En daarmee komen we op het volgende …….


De instituten binnen het monetaire systeem

Hoe wordt de macht uitgeoefend? Welke instituten worden hiervoor gebruikt? Met de klok mee, rechts bovenaan beginnen: deze kent iedereen wel, het IMF. Daaronder staat de Amerikaanse centrale bank, de FED. Links daarvan een andere goede bekende: de Europese Centrale Bank (ECB).

En dan links bovenaan een instituut dat weinig mensen kennen, maar dat in wezen het hoofd-clubgebouw is van de eigenaren van de wereld: de Bank for International Settlements in Basel. We gaan niet zozeer in op hun specifieke rollen; wat wel belangrijk is, is dat dit instituten zijn die op monetair gebied ALLES bepalen.  
En waarin de overheid niets te zeggen heeft…

 

Het democratisch gehalte van die instituten

Wat is het democratisch gehalte van deze instituten? Het zijn private instellingen, biljonairsclubs – biljonairs: dat wil zeggen: de eigenaren ervan. De besturen ervan worden niet democratisch gekozen; ze staan onder geen enkel democratisch toezicht; ze genieten juridische immuniteit, de notulen van vergaderingen zijn geheim; de lokale politie heeft geen toegang tot en gezag binnen de gebouwen van deze instellingen. Ze staan op eigen grond. Vergelijkbaar met Vaticaanstad, wat een zelfstandige staat is.

 Hoe is de macht gestructureerd?

Dit is het laatste plaatje van onze uitleg. Hier laten we zien hoe de uitoefening van de macht georganiseerd en gestructureerd is. Hier zie je ook heel duidelijk de macht van de overheid – of beter – het ontbreken daarvan. De overheid vind je op de onderste laag van de piramide – net boven jou en mij. (Wij zijn het enige waar de overheid macht over heeft.)
We zien dat de overheid slechts uitvoert wat er in de vele niveaus daarboven besloten wordt. En het laat ook gelijk zien wat stemmen voor zin heeft.

Vrijheid   
Vrijheid is de mogelijkheid om zelf, vanuit je eigen verantwoordelijkheid, te beslissen wat je doet of laat.
Vrijheid is de mogelijkheid te zijn wat je bent.   

Geld in dit systeem vertegenwoordigt schuld.

Wij zijn allemaal afhankelijk van dit geldsysteem, en daarom hebben de eigenaren van dit geldsysteem macht over iedereen.

Macht is onvrijheid: de macht van de één bestaat uitsluitend uit de onvrijheid van de ander.
Macht kent maar twee vervoermiddelen: angst en geld.

We hebben ons afhankelijk laten maken van dit geld en daarmee onze vrijheid ingeleverd. Zolang wij blijven geloven in de waarde van geld (zoals het nu georganiseerd is) en het blijven najagen, houden we het systeem zelf in stand.
En daarmee betalen we voor onze eigen slavernij.

 Wat is de relatie tussen contant geld en vrijheid?

Deze documentaire is gemaakt door Stichting Handjecontantje.org. Die maakt zich sterk voor het behoud van contant geld en daarmee voor onze privacy en vrijheid. Impliciet hebben we in deze docu duidelijk willen maken, dat het geen goed idee is de banken (en de overheid) nog meer macht over ons geld te geven. Daarom geven we hierboven de belangrijkste argumenten voor het behoud van contant geld:

  • Contant geld geeft nog enige privacy (het is niet traceerbaar)
  • Het is het enige bij wet geregelde geld
  • Geld op je bankrekening is niet meer van jou:
    Het is een vordering van jou op de bank.
    Contant geld heb je tenminste nog in eigen bezit.
  • De overheid mag zonder toestemming geld innen van jouw bankrekening
  • Contant geld is het smeermiddel van de economie
  • Het geeft je overzicht over je uitgaven

 

Als iedereen dit zou weten, zou het dan nog werken?

Reageren is niet mogelijk